dijous, 28 de març de 2013

Renúncia a dietes i transparència a Fisersa SA

Avui transcric l’acta de la reunió del darrer consell d’administració de Fisersa SA, societat plurimunicipal de capital 100 % públic. Hi trobareu la plasmació de la meva renúncia
a cobrar les dietes per assistir al consell d’administració, dietes que la Junta general va fixar en 200,00 € per conseller i sessió i 800,00 € per al conseller delegat. Continuo pensant que, mentre no es retorni el 8 % retallat als treballadors, aquesta retribució és del tot inapropiada ja que els treballadors i treballadores de Fisersa han estat clarament discriminats en relació amb la resta de treballadors de l’Ajuntament. 

A banda, el superàvit de l’Ajuntament és de 357.000,00 €, mentre que la retallada a Fisersa és de 450.000,00 €. Qui paga la festa? Els treballadors i les treballadores. I jo, en conseqüència, no estic disposat a percebre un sol euro del que se’ls ha retallat. 

Una cosa més, un avís a navegants: tots els documents i actes a què tingui accés continuaran essent públics per a tots els figuerencs i les figuerenques a través d’aquest bloc.

"SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

Identificació de la sessió:
Data:                                      
14/03/2013
Número:                                
01/13
Lloc:                                      
Sala de Govern – Ajuntament de Figueres
Horari:                                   
09:45-10:20
Caràcter:                               
Extraordinària

Convocats presents:
Marta Felip Torres
Alcaldessa/Presidenta
Consol Cantenys Arbolí
Consellera
Manel Toro Coll
Conseller
Sònia Falgàs Riera
Consellera – secretària
Lluís Heras Trilla
Conseller
Pere Cantenys Murrolla
Conseller
Francesc Pérez Vizcaino
Conseller
Isabel Artigas de Quadras
Consellera
Francesc Xavier Roca Genís
Conseller
Josep Maria Marcé
Conseller
Daniel Sala Peix
Conseller

Convocats excusats:
Pere Casellas Borrell
Conseller

Convocats no assistents:
Carles Pigem Ramis
Interventor de fons de l’Ajuntament

Assistents:
Josep Viñas Castillo
Director gerent
Rosa Garrido Resina
Adjunt a gerència

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió anterior de 19 de novembre de 2012
  2. Constitució del nou Consell d’Administració
  3. Nomenament de la secretària del Consell d’Administració.
Desenvolupament de la sessió:
Essent les nou hores i quaranta-cinc minuts, la senyora Presidenta dóna per començada la reunió.

Es constitueix el Consell d’Administració de Figueres de Serveis, SA. La Presidenta dóna la benvinguda a tots els membres del Consell d’Administració i excusa l’absència del senyor Pere Casellas i Borrell que va enviar un correu electrònic avisant-ne.

La senyora Felip Torres segueix la seva intervenció dient que de moment el consell d’administració funcionarà sense conseller delegat a l’espera que s’aclareixi el tema que va fer que el senyor Toro Coll deixés totes les funcions dins el Govern de Figueres. Que manté la confiança en el senyor Toro Coll.
A proposta de la Presidenta, el Consell d’Administració  APROVA comunicar al senyor Joan Gironella i Culubret el seu cessament com a secretari del Consell d’Administració i nomenar com a Secretària del Consell d’Admnistració de la societat privada plurimunicipal, la Sra. Sònia Falgàs Riera amb els vots favorables de tots els assistents.

La senyora Sònia Falgàs Riera, present a la reunió, accepta el càrrec en aquest mateix acte.

Intervé la Presidència que diu que degut a la polèmica creada en relació a l’acord pres per la Junta General de la societat al respecte de compensar les assistències dels membres del Consell d’Administració, voldria encetar una reflexió en veu alta i conèixer de primera mà què consideren que s’ha de fer cadascun dels membres del Consell. Igualment llegeix en veu alta el comunicat que el conseller Casellas ha fet arribar al Consell i que diu “que vista la situació de retallades salarials a Figueres de Serveis, SA considero del tot punt inapropiada l’esmentada compensació i per tant hi renuncio a tots els efectes”

Intervé la senyora Olmedo dient que el moment no és l’apropiat vista la situació actual de l’empresa. Que no està en desacord a que es compensi al Consell per les assistències, però en tot cas després que s’hagi solucionat el tema de la retallada del 8% als treballadors de Fisersa.

Intervé el senyor Cantenys dient que li sembla correcte que el Consell d’administració sigui compensat per les assistències. Que ser membre d’un Consell porta feina i despesa, encara que sigui simbòlicament com és el cas. Que cal compensar econòmicament aquest esforç fet pels Consellers i les Conselleres de Fisersa. Que l’estrany era que fins ara no s’hagués compensat les assistències als membres dels Consells.

Intervé la senyora Artigas que diu que ella està allà com a directora de l’Altem. Que l’Ajuntament i d ‘altres institucions ajuden molt a la Fundació i que considera que és una manera de compensar la implicació de les institucions en la Fundació que dirigeix dedicar el seu temps i els seus coneixements al Consell de Fisersa.

Intervé el senyor Marcè que diu que aquesta situació li resulta incòmode. Que fa l’efecte que els Consellers ho són perquè se’ls compensen les assistències i que no és així.

Intervé el senyor Roca que considera que ha estat la Junta qui ha aprovat que l’assistència a les reunions del Consell es retribueixi amb una quantia determinada per concepte de dietes. Per tant, cada conseller/a ha acceptat el seu càrrec en funció de les condicions acordades per la Junta.  Així correspon a cada conseller/a destinar aquesta quantia a allò que consideri més oportú, és a dir, a destinar-la a a d’atlres entitats olidàries, aprecebre-la directament, o a fer-ne renúncia individualitzada. I correspondrà a la Junta en cada exercici venidor, acordar allò quemés convigui a la societat: fixar una quantia per als consellers coma retribució, o be no fixar-ne cap.

Intervé de nou la Presidència que diu que aquest tema s’ha fet servir políticament i que s’ha venut a la ciutadania d’una manera incorrecte. Que si calgués esmenar l’acord pres hauria de ser la Junta General qui ho fes.

La reflexió encetada per la Presidència d’aquest Cosnell d’Administració origina un ampli debat que es clou copsant la opinió de tots i cada un dels consellers.

I no havent més assumptes a tractar, essent les deu hores i vint minuts,  la Presidenta aixeca la sessió de la qual s’estén aquesta acta."

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada