dimecres, 31 de març del 2010

Estic preocupat, no hi ha un euro a l'Ajuntament. Cal un pla de sanejament d'immediat.


Previ a la vostra lectura us poso a disposició tots els documents que proven el que manifesto en format PDF, tant la liquidació del pressupost com l'estat del romanent de tresoreria i sobre tot l'informe de l'interventor (feu clic als links per accedir-hi) Recomano, a qui tinguis interès, la consulta de la Llei d’Hisendes Locals i la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local.

El proper dijous 1 d’abril es dóna compte al Ple de l’Ajuntament de la liquidació del pressupost 2009. Des d’aquestes línies vull denunciar el seguit de falsedats i interpretacions esbiaixades de la realitat fetes públiques per l’equip de govern de Santi Vila el passat dilluns.

És clar que el PSC és responsable del pressupost del 2009 en la seva totalitat; sobre el paper, jo mateix hi tenia responsabilitats. Ara bé: no som responsables d’aquesta liquidació, ni en la forma, ni en el fons, per moltes i diverses raons que us exposaré tot seguit:

PRIMERA.-

- El govern de la ciutat ha fet pública la liquidació del pressupost en termes d’ingressos (63.883.691,76 €) menys despeses (59.435.164,51 €)amb un suposat resultat positiu de 4.448.527,25 €.
Aquesta afirmació és rotundament falsa, perquè la liquidació del pressupost ve establerta per l’article 191 de la Llei d’Hisendes Locals i les regles contingudes al Decret que publica la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local. En aquestes normes es fixen els criteris, la interpretació i qui la fa. S’estableix que qui liquida el pressupost és l’Interventor municipal, i no el govern de la ciutat.
De l’aplicació de la normativa se’n desprèn que la liquidació del pressupost és el que es coneix com a RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (que posteriorment ens donarà la ràtio d’endeutament). En el cas de l’Ajuntament de Figueres, el resultat són 880.389,56 € negatius (DÈFICIT), tal com certifica l’Interventor.
En paraules planes: l’equip de govern menteix quan manifesta tenir un superàvit de 4.448.527,25 €, ja que la normativa que he esmentat obliga a afegir al càlcul els ingressos que s’esperen per a fer diferents obres o projectes que encara no han arribat a les arques municipals però estan compromesos. A la liquidació, l’Interventor indica que a l’Ajuntament de Figueres aquest concepte puja a 4.124.060,59 €.
També obliga a afegir al càlcul les despeses compromeses per obres ja licitades, és a dir, diners que es deuran a adjudicataris. En aquest cas, l’interventor exposa a la liquidació que són 11.062.734,39 €.
Per acabar de maquillar el que Santi Vila no admet públicament, es destinen 1.609.756,99 € provinents de romanents de l’antic govern socialista a disminuir el deute a adjudicataris. En cas de no aplicar aquesta mesura, el DÈFICIT seria de 2.490.146,19 €.

EN CONCLUSIÓ:

L’Interventor, en compliment de les seves obligacions en aplicació de la llei, exposa al seu informe que hi ha un DÈFICIT DE 880.389,56 €. El govern, amb tota impunitat, pretén que hi ha un SUPERÀVIT de 4.448.527,25 €

L’Interventor exposa que el percentatge d’endeutament és del 112,85%; el govern de Santi Vila ha manifestat Públicament que és d’un 98% (amb coneixement del que manifesta l’Interventor).

SEGONA.-

- El govern destina 1.609.756,99 € provinents de romanents de tresoreria a intentar minimitzar el resultat pressupostari real, que al final és el que compta de cares al Departament d’economia i finances i als figuerencs.
La gravetat d’aquesta mesura és que, d’aquesta quantitat, 1.185.000,00 € provenen d’aportacions fetes per la societat d’aparcaments CINTRA en concepte de pagament anticipat del cànon dels aparcaments de l’Hospital i el Passeig Nou. Fins fa poc aquests diners eren a capítol 6 per a acabar en condicions les cobertes dels aparcaments o, atès que existeix una altra aportació de la concessionària d’1.175.000,00 €, a invertir a zones adjacents.
És ben evident que aquesta jugada prova la preocupació de Santi Vila per amagar el resultat pressupostari real. Si hi hagués superàvit, caldria furtar aquesta quantitat als veïns?
Aquest extrem també es certifica a la liquidació i a l’informe de l’interventor.

TERCERA.-

- A la liquidació hi figuren inversions pendents d’executar per import de 40.350.226,37 €. Aquí convé assumir que el PSC no ha estat capaç d’influir en que l’Alcalde i l’àrea d’urbanisme treballessin, tot i tenir-hi, sobre el paper, competència. La realitat ens ensenya que la gestió ha estat feta únicament i exclusiva per Santi Vila i Xavier Ludevid i que presenta un astronòmic saldo de feina no feta.

QUARTA.-

- L’Interventor certifica que el romanent de tresoria que l’any passat era d’1.859.756,98 € ara és menys 1.280.858,89 €.

Al final el romanent de tresoreria són ELS DINERS A CAIXA + ELS DINERS PENDENTS DE COBRAMENT – ELS DINERS QUE ES DEUEN.

La diferència són -1.280.858,89 € En resum l’Ajuntament amb els diners que té a caixa més els diners que li deuen no pot pagar el que deu.


CINQUENA.-

- L’Interventor certifica que l’estalvi net és de MENYS 1.659.728,07 €, aquesta situació ens porta directament a la necessitat d’ELABORAR UN PLA DE SANEJAMENT FINANCER A 3 ANYS i a haver de demanar AUTORITZACIÓ al Departament d’economia i Finances per a concertar qualsevol operació de préstec.
Tot i que l’endeutament és del 112,85 % inferior al 125 %)la normativa obliga a procedir igualment en cas que hi hagi estalvi net negatiu.
L’Estalvi net negatiu significa, ras i curt, que no es generen prou recursos per a pagar les quotes dels préstecs que es tenen concertats.


La conclusió és que l’Ajuntament està en dèficit de 880.389,56 €, té la tresoreria a - 1.280.858,89 €, té l’estalvi net en negatiu per import de -1.659.728,07 € i que hi ha més de 40.000.000,00 € de feina per fer a l’àrea d’urbanisme.

divendres, 26 de març del 2010

No. Aixi, no. Siguem seriosos

(article publicat a Hora Nova, avui 26 de març)Al proper ple del mes d’abril es portarà a aprovació un conveni amb la Catequística per tal de poder rehabilitar l’edifici i cedir-ne l’ús a la Ciutat. Si fem un xic d’història, ja es van signar dos convenis amb el Patronat de la Catequística els anys 2001 i 2006. Per tant, és evident que, històricament, l’ajuntament ha tingut interès en la recuperació d’aquest espai.
En la meva opinió, la recuperació de qualsevol espai escènic o cultural és una prioritat ciutadana. Recordareu que en la conferència que vàrem fer amb motiu dels dos anys de govern de coalició vam deixar ben clar que, per nosaltres, el futur de la ciutat passava per l’establiment d’una potent indústria sociocultural a Figueres. Així doncs, és ben clar que des del PSC, tant històricament com estratègica, apostem per la signatura d’aquest conveni.
Dit això cal establir certes puntualitzacions que al nostre entendre haurien de servir per a fer la feina ben feta, ajustada a dret i, sobretot, dimensionada al context econòmic que ens toca viure. Tots sabem que la liquidació del pressupost no serà bona, i no ho critico,perquè els serveis s’han de prestar, però això ens obliga a tocar de peus a terra, a no ser frívols, a trobar fórmules que no hipotequin la butxaca dels figuerencs.
Anem per parts: al conveni que s’aprovarà,s’estableix el pagament d'1,2 milions d’euros en 3 anys per 25 anys de lloguer de l’edifici. El Patronat destinarà els diners a la rehabilitació de l’immoble. El pagament es produirà amb la següent temporalització: 250.000,00 € el 2009, 450.000,00 € el 2010 i 500.000,00 € el 2011. Són quantitats molt importants que, en aquest moment, i molt a pesar meu, no poden ser assumides per la Corporació. Penso que la ciutat necessita tornar a seure amb el patronat i trobar altres vies de finançament o, si més no, formes de pagament alternatives. El context no és el mateix que dos anys enrere: ja no queda romanent de tresoreria i cal vetllar per mantenir els serveis més bàsics per als ciutadans. Utilitzant criteris empresarials (que tant agraden a Santi Vila) aquesta és una “operació” d’alt risc en termes de responsabilitat econòmica, però també, i sobretot, moral amb tots els ciutadans i ciutadanes de Figueres.
D’altra banda, l’expedient presenta gravíssims informes del secretari i de l’interventor de la corporació en els quals s’indica que el que es firma no és un conveni sinó un contracte d’arrendament encobert amb un pagament anticipat de 4.000,00 € mensuals. L’informe del secretari conclou que pràcticament tots i cadascun dels acords vulneren la legalitat o són inoperants o inaplicables, com el que diu que en cas de dissolució l’Ajuntament és el primer creditor! Vés: resulta que l’acord no es pot inscriure al Registre de la propietat; per tant, aquesta garantia és una pura fal•làcia. El secretari alerta també que l’acord ha estat redactat per una persona que no té coneixements bàsics sobre contractació i, per tant, és deficient. Això vol dir que els interessos del figuerencs són confiats per en Santi Vila a persones que tenen altres qualitats, però no les necessàries per fer la feina que se’ls encomana.
L’interventor municipal diu al seu informe que no existeix consignació pressupostària per fer front al pagament d’aquests imports i que la despesa que generaran s’ha d’aplicar als capítols relatius a despesa corrent, ergo, als recursos per a contractar guàrdies, mestres de la llar d’infants o assistents socials. L’interventor també alerta que no existeix cap informe que justifiqui ni el preu ni la viabilitat d’aquesta operació, que el que hi ha són un parell de quartilles amb uns números que no s’aguanten per enlloc i on no hi consta signatura.
Com deia, tant històricament com estratègica estem d’acord en la recuperació d’un espai cultural, però així ens fa recança. Hem de ser responsables i ponderar les capacitats econòmiques del nostre ajuntament, hem de ser capaços de muntar un expedient que resulti immaculat des d’un punt de vista jurídic i, per tant, exquisidament responsable amb els interessos dels figuerencs i les figuerenques. Si ho fem de forma correcta, tots en direm bé... i estic segur que el Patronat de la Catequística seria el primer a articular una opció correcta i ponderada.

Construir

(article publicat a El Punt avui, 26 de març)Sempre ha estat molt més fàcil destruir que construir. Ho podem veure en tots els ordres de la vida, tot i que possiblement en el de la política és en el que més podem percebre la facilitat amb la que els projectes poden convertir-se ne un no res en molt poc temps.
Això és el que ha passat darrerament amb el nou pacte de govern a l’Ajuntament de Figueres que compta amb la majoria de CiU i ERC, juntament amb el regidor d’IC-V i el trànsfuga, a l’espera de què s’hi afegeixin encara els dos regidors del Partit Popular. Bé, independentment de les contínues sumes que vagi configurant l’alcalde Santi Vila, el que sí ha estat definitiu per a determinats projectes ha estat el pacte subscrit amb ERC, cosa que descarta definitivament un model d’estació única a la ciutat de Figueres, totalment oposat al que els socialistes hem defensat, no només aquests darrers dos anys, sinó al llarg de gairebé catorze anys. Aquest projecte probablement sigui el més ambiciós que ha afrontat la ciutat de Figueres. A l’alçada d’altres projectes històrics com la cobertura de la Rambla en el primer terç del XIX, o la mateixa estació de ferrocarril en el darrer terç del segle XIX.
Plantejar projectes d’aquestes característiques porten a elaboracions lentes, complexes, plenes d’entrebancs i no pocs ensurts. Finalment, la idea que Figueres fos la única ciutat no capital de província amb estació del TGV era suficient per tirar-ho endavant. Així ho va conduir l’alcalde Joan Armangué durant les tres legislatures que va governar, malgrat totes les crítiques que pogués rebre per part de diferents sectors, bàsicament polítics. Ara aquest projecte s’ha volatilitzat en quinze dies de pacte CiU i ERC, i poc més d’un mes després que el PSC sortís del govern.
És evident, doncs, que la voluntat d’entrar en el govern sorgit el maig de 2007, del PSC venia determinada tant per donar estabilitat al govern com per mantenir vius els grans projectes endegats i treballats durant tres legislatures per l’alcalde Armangué. Aquest projecte estava assumit pel partit. Això, que no només és obvi sinó lògic en una formació política responsable, malauradament no sempre ha estat vist així. Era evident que Vila no tenia cap criteri, ni tampoc el té ara si tenim en compte com assumeix primer el model del PSC i després el d’ERC com si fossin seus, i en aquesta volubilitat estava la possibilitat de tirar endavant aquest projecte d’una Figueres a l’alçada dels temps actuals que ara, i també amb una alternativa lícita d’ERC però que no compartim i que és oposada a la nostra, aquesta idea s’abandona amb el risc que Figueres acabi lligada per vies fèrries tot al seu voltant escanyant-la a mig termini.
Hem intentat evitar durant aquests dos darrers anys el que des del PSC consideràvem un error, i ho hem aconseguit en la mesura de les nostres possibilitats. L’essència d’un bon projecte, és la que acaba incidint directament en els ciutadans de forma positiva i directa, amb independència de què sigui llarg, costós i amb un preu electoral, sempre que arribi a bon port. Aquest projecte sempre hem pensat que era així i que alliberaria Figueres d’un pas a nivell històricament polèmic i perillós, i la impulsaria per les properes dècades. I tot això ha quedat anul·lat, un mes després que el PSC sortís del govern.

diumenge, 21 de març del 2010

Treballadors públicsDijous passat vaig a estar al congrés de la Federació de Serveis de la UGT a Girona.
No havia estat mai a un congrés d’un Sindicat i, la veritat, és que m’atreia molt la idea: volia sentir què pensen els treballadors públics de l’actual situació del país.
Tot i estar fins fa poc al govern de Figueres, admeto que des que vaig ser regidor de personal he procurat no posar cullerada a les relacions entre el govern i la junta i el comitè. El fet és que tenia ganes de conèixer quin és l’estat d’ànim de les persones que posen cara a l’administració, de les persones que la fan rutllar. I en vaig marxar molt content, després de trobar-hi persones preocupades, persones amb voluntat de servei que, sobretot, ens aporten una visió diferent en uns temps en què el liberalisme sembla que sigui bandera de tot plegat, que sigui l’única solució als problemes econòmics.
Va haver-hi intervencions brillants, com la del secretari general de la federació, en la qual es va qüestionar sobre per què la reducció de despesa ha de recaure forçosament sobre els els treballadors i les treballadores, diguis congelació de sous o reducció de plantilles. En relació amb les seves paraules, penso que és evident que cal donar un parell de voltes al sistema per tal de millorar-lo, però el que no puc compartir és aquesta cantarella constant que els treballadors i les treballadores públics hagin de veure reduït el seu sou o els drets adquirits. En algunes coses no puc estar-hi d’acord, com ara alguna qüestió relativa a la rigidesa d’alguns contractes fora de l’àmbit públic, però en el que estic completament d’acord és en la necessitat de deixar de parlar d’aplicar criteris empresarials a les administracions. Què té a veure una administració amb una empresa? El mateix que un ou i una castanya! Us ho diu algú que fa temps que es dedica a la política i que alhora té una petita empresa de 18 treballadors (més aviat, treballadores). Aquí sí que no em puc estar de fer una crítica a polítics papanates que manifesten el desig d’aplicar polítiques empresarials a l’administració i no saben distingir entre un model 130 o un 390!
En la importància de la qualitat humana us posaré un exemple: a Figueres s’incompleix l’acord del Ple de contractar agents de la Guàrdia Urbana i, en canvi, hi ha calers per a instal•lar càmeres de seguretat! Ho trobo vergonyosament neoliberal, a banda d’escassament útil. No hem d’oblidar que la GU és la cara més propera de l’administració als ciutadans, són els que sempre són al costat quan hi ha problemes.
Per acabar, no puc oblidar el brillant parlament de Maria José Estruch ni la magnífica feina de l’Iván Lavado. Una de les coses que més em va sobtar, va ser la gran presència de delegats: la UGT sola en té 1970! Això vol dir que són gent amb consciència, gent preocupada per fer una bona feina!

El dissabte vaig anar a veure el campionat de tennis taula per petits que va organitzar el Club de tennis taula Tramuntana de Figueres. Vaig aprofitar per fer una entrevista al president del Club, l'Iván Lavado. El video el vaig fer jo mateix...hauré de progressar!


dimecres, 17 de març del 2010

dilluns, 15 de març del 2010

Intervencions al Ple del 12 de marçAvui us deixo dos vídeos amb les meves intervencions al darrer Ple justificant l'abstenció del grup socialista en el nomenament del Richard Elelman i questionant la contractació d'un altre tècnic extern per gestionar l'embarraca't


dijous, 11 de març del 2010

Nota informativa sobre el nou regidor de culturaAvui reprodueixo la nota informativa que el PSC ha publicat en relació amb el nomenament de Richard Elelman com a nou regidor de cultura, que inclou una reflexió prou assenyada sobre el rumb que el senyor Vila sembla voler prendre en matèria cultural a la ciutat a partir d'ara. Si ho preferiu també podeu clicar aquí per descarregar el document en pdf

Recordeu que podeu fer les consultes que vulgueu i plantejar-me tots els vostres dubtes a l'adreça perecasellasborrell@gmail.comUs contestaré en aquest mateix blog

dimecres, 10 de març del 2010

Un petit anunciHe quedat sorprès pel seguiment que han tingut els vídeos que he penjat sobre el Ple de dijous passat. Per això estic intentant crear un canal específic al bloc sobre el ple per tal que tots pugueu seguir-ho tot i fer-vos una idea clara del que s’hi diu.
Sembla ser que no és difícil.

Vull anunciar-vos que he comprat una càmera de vídeo i gravaré jo mateix alguna de les coses que faig, per exemple avui he sortit a veure la neu a tota la ciutat. Ho he gravat tot, ara només em falta saber unir els diferents arxius i editar-ho. Algú sap d’algun programa senzillet?

divendres, 5 de març del 2010

Nota de premsa i videos del Ple d'ahirAvui reprodueixo la nota de premsa que el PSC ha penjat a la web del partit, amb la valoració que en fem del Ple d'ahir. També podeu descarregar el document en pdf clicant aquí. A més, podeu veure dues intervencions meves com a portaveu en les que pregunto a la regidora d'educació sobre l'embarraca't i la preinscripció de les llars d'infants

Bon cap de setmana!
La moció per crear una comissió de seguiment de la inscripció a les llars d'infantsLa pregunta sobre el model d'embarraca't

dijous, 4 de març del 2010

Presentació d'una moció al Ple per controlar el procés d'inscripció a les llars d'infants


Aquesta tarda presentarem al Ple una moció que permeti crear un instrument de control del procés de baremació i matriculació a les llars d'infants, després de l'esperpent de l'any passat, per tal d'evitar possibles irregularitats. El text que reprodueixo tot seguit correspon a aquesta moció, que també podeu descarregar en pdf clicant aquí.

Recordeu que podeu fer les consultes que vulgueu i plantejar-me tots els vostre dubtes a l'adreça perecasellasborrell@gmail.com. Us contestaré en aquest mateix blogdimarts, 2 de març del 2010

Comencem la tasca de control del govern
Aquest matí he presentat al registre general d'entrada de l'Ajuntament un qüestionari de preguntes pel govern, en relació amb la (curiosa) contractació per part d'aquest d'una persona per gestionar l'embarraca't d'aquest any, que reprodueixo tot seguit.

També podeu descarregar-vos el document en pdf clicant aquí