dijous, 28 de març del 2013

Renúncia a dietes i transparència a Fisersa SA

Avui transcric l’acta de la reunió del darrer consell d’administració de Fisersa SA, societat plurimunicipal de capital 100 % públic. Hi trobareu la plasmació de la meva renúncia
a cobrar les dietes per assistir al consell d’administració, dietes que la Junta general va fixar en 200,00 € per conseller i sessió i 800,00 € per al conseller delegat. Continuo pensant que, mentre no es retorni el 8 % retallat als treballadors, aquesta retribució és del tot inapropiada ja que els treballadors i treballadores de Fisersa han estat clarament discriminats en relació amb la resta de treballadors de l’Ajuntament. 

A banda, el superàvit de l’Ajuntament és de 357.000,00 €, mentre que la retallada a Fisersa és de 450.000,00 €. Qui paga la festa? Els treballadors i les treballadores. I jo, en conseqüència, no estic disposat a percebre un sol euro del que se’ls ha retallat. 

Una cosa més, un avís a navegants: tots els documents i actes a què tingui accés continuaran essent públics per a tots els figuerencs i les figuerenques a través d’aquest bloc.

"SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

Identificació de la sessió:
Data:                                      
14/03/2013
Número:                                
01/13
Lloc:                                      
Sala de Govern – Ajuntament de Figueres
Horari:                                   
09:45-10:20
Caràcter:                               
Extraordinària

Convocats presents:
Marta Felip Torres
Alcaldessa/Presidenta
Consol Cantenys Arbolí
Consellera
Manel Toro Coll
Conseller
Sònia Falgàs Riera
Consellera – secretària
Lluís Heras Trilla
Conseller
Pere Cantenys Murrolla
Conseller
Francesc Pérez Vizcaino
Conseller
Isabel Artigas de Quadras
Consellera
Francesc Xavier Roca Genís
Conseller
Josep Maria Marcé
Conseller
Daniel Sala Peix
Conseller

Convocats excusats:
Pere Casellas Borrell
Conseller

Convocats no assistents:
Carles Pigem Ramis
Interventor de fons de l’Ajuntament

Assistents:
Josep Viñas Castillo
Director gerent
Rosa Garrido Resina
Adjunt a gerència

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió anterior de 19 de novembre de 2012
  2. Constitució del nou Consell d’Administració
  3. Nomenament de la secretària del Consell d’Administració.
Desenvolupament de la sessió:
Essent les nou hores i quaranta-cinc minuts, la senyora Presidenta dóna per començada la reunió.

Es constitueix el Consell d’Administració de Figueres de Serveis, SA. La Presidenta dóna la benvinguda a tots els membres del Consell d’Administració i excusa l’absència del senyor Pere Casellas i Borrell que va enviar un correu electrònic avisant-ne.

La senyora Felip Torres segueix la seva intervenció dient que de moment el consell d’administració funcionarà sense conseller delegat a l’espera que s’aclareixi el tema que va fer que el senyor Toro Coll deixés totes les funcions dins el Govern de Figueres. Que manté la confiança en el senyor Toro Coll.
A proposta de la Presidenta, el Consell d’Administració  APROVA comunicar al senyor Joan Gironella i Culubret el seu cessament com a secretari del Consell d’Administració i nomenar com a Secretària del Consell d’Admnistració de la societat privada plurimunicipal, la Sra. Sònia Falgàs Riera amb els vots favorables de tots els assistents.

La senyora Sònia Falgàs Riera, present a la reunió, accepta el càrrec en aquest mateix acte.

Intervé la Presidència que diu que degut a la polèmica creada en relació a l’acord pres per la Junta General de la societat al respecte de compensar les assistències dels membres del Consell d’Administració, voldria encetar una reflexió en veu alta i conèixer de primera mà què consideren que s’ha de fer cadascun dels membres del Consell. Igualment llegeix en veu alta el comunicat que el conseller Casellas ha fet arribar al Consell i que diu “que vista la situació de retallades salarials a Figueres de Serveis, SA considero del tot punt inapropiada l’esmentada compensació i per tant hi renuncio a tots els efectes”

Intervé la senyora Olmedo dient que el moment no és l’apropiat vista la situació actual de l’empresa. Que no està en desacord a que es compensi al Consell per les assistències, però en tot cas després que s’hagi solucionat el tema de la retallada del 8% als treballadors de Fisersa.

Intervé el senyor Cantenys dient que li sembla correcte que el Consell d’administració sigui compensat per les assistències. Que ser membre d’un Consell porta feina i despesa, encara que sigui simbòlicament com és el cas. Que cal compensar econòmicament aquest esforç fet pels Consellers i les Conselleres de Fisersa. Que l’estrany era que fins ara no s’hagués compensat les assistències als membres dels Consells.

Intervé la senyora Artigas que diu que ella està allà com a directora de l’Altem. Que l’Ajuntament i d ‘altres institucions ajuden molt a la Fundació i que considera que és una manera de compensar la implicació de les institucions en la Fundació que dirigeix dedicar el seu temps i els seus coneixements al Consell de Fisersa.

Intervé el senyor Marcè que diu que aquesta situació li resulta incòmode. Que fa l’efecte que els Consellers ho són perquè se’ls compensen les assistències i que no és així.

Intervé el senyor Roca que considera que ha estat la Junta qui ha aprovat que l’assistència a les reunions del Consell es retribueixi amb una quantia determinada per concepte de dietes. Per tant, cada conseller/a ha acceptat el seu càrrec en funció de les condicions acordades per la Junta.  Així correspon a cada conseller/a destinar aquesta quantia a allò que consideri més oportú, és a dir, a destinar-la a a d’atlres entitats olidàries, aprecebre-la directament, o a fer-ne renúncia individualitzada. I correspondrà a la Junta en cada exercici venidor, acordar allò quemés convigui a la societat: fixar una quantia per als consellers coma retribució, o be no fixar-ne cap.

Intervé de nou la Presidència que diu que aquest tema s’ha fet servir políticament i que s’ha venut a la ciutadania d’una manera incorrecte. Que si calgués esmenar l’acord pres hauria de ser la Junta General qui ho fes.

La reflexió encetada per la Presidència d’aquest Cosnell d’Administració origina un ampli debat que es clou copsant la opinió de tots i cada un dels consellers.

I no havent més assumptes a tractar, essent les deu hores i vint minuts,  la Presidenta aixeca la sessió de la qual s’estén aquesta acta."

dimecres, 20 de març del 2013

Adéu

Sovint els records s’esvaeixen amb el temps, sovint es fan fonedissos simplement perquè l’oblit tot ho va guanyant però la realitat m’ha ensenyat que això només passa quan les coses no són importants. Avui, quan he rebut l’esperada i trista notícia de la mort de l’Agustí Vehí m’han vingut molts records al cap, moltes coses que vaig aprendre i que no m’abandonaran mai, ni en la meva manera de ser ni en la meva forma de fer política. 

Em quedo amb la paciència en escoltar els més desafavorits de la nostra ciutat, amb la voluntat de servei destinada una i altra vegada a millorar la Guàrdia urbana com a instrument al serveis dels ciutadans, amb els savis consells en el moment en què vaig ser designat regidor de, l’aleshores, Policia Local, amb ensenyar-me a comptar a 10 abans de contestar alguns improperis sobre la feina de la policia i la de regidor en general.

Ara bé, per sobre de tot, em quedo amb aquell sentit de l’humor profundament esquerranòs que no cal descriure perquè és impossible que no el recordeu. 

I m’adono que el que vaig aprendre ni s’ha esvaït ni ho oblidaré, perquè cada hora que passa sé que tot era important. 

 Adéu, Agustí.

dilluns, 11 de març del 2013

Retribucions? Les justes

Avui us deixo la nota de premsa publicada en relació amb la meva renuncia a cobrar dietes o complements per formar part de la Junta de Fisersa (cliqueu aquí per veure l'escrit presentat avui)

Pere Casellas renuncia a la retribució com a membre del consell d’administració de FISERSA

El portaveu del grup municipal socialista justifica la decisió “per responsabilitat” i afirma que “Mentre no es retorni el 8% que es va retallar als treballadors i treballadores de fisersa és inadequat que els membres del consell s’assignin un sou quan no l’han tingut mai” 

El regidor i portaveu del grup municipal del PSC de l’Ajuntament de Figueres ha formalitzat aquest matí, a les oficines de l’OMAC, la seva renúncia a cobrar la retribució com a membre del consell d’administració de FISERSA que li correspon segons l’acord de la darrera junta general de l’empresa. Casellas ha presentat aquest matí la instància amb la qual fa efectiva que no vol cobrar els 200 euros que li corresponen “per responsabilitat i perquè és una despesa que l’empresa FISERSA s’ha de poder estalviar en un moment de dificultat com el que travessem”. “Mentre no es retorni el 8% que es va retallar als treballadors i treballadores de Fisersa és inadequat que els membres del consell s’assignin un sou quan no l’han tingut mai”, valora Pere Casellas 

Els membres del consell d’administració de Fisersa no havien estat mai retribuïts fins que es va constituir el consell d’administració que havia d’encapçalar com a conseller delegat, el regidor, ara apartat de la responsabilitat de govern, Manel Toro. Aleshores la junta general va aprovar una quota de 200 euros per assistència a cada consell d’administració als consellers i de 800 euros per al conseller delegat . El PSC va criticar aquesta decisió al ple. 

Als treballadors i treballadores de Fisersa – que com tota la plantilla de l’Ajuntament, també es van quedar sense les pagues extraordinàries- els van proposar una retallada d’un 8% del sou per no executar un ERO que afectava a 8 treballadors. Ho van acceptar i això va suposar un estalvi de 450.000 euros per a l’empresa, que és de titularitat municipal. “Després ha resultat que l’Ajuntament ha tingut un superàvit de 357.000 euros, de manera que es pot deduir que els qui han pagat el dèficit de l’Ajuntament han estat els treballadors de Fisersa. Els 100.000 que queden són, forçosament, els que es van fer servir per indemnitzar el director financer de Fisersa. En aquestes condicions no podem acceptar que els membres del consell d’administració cobrin per assistència”, es posiciona Pere Casellas.

divendres, 8 de març del 2013

Curiós


No acostumo a posar-me a casa dels altres partits polítics, però aquest cop no me’n puc estar; de fet, tampoc no passa res quan l’esport de CiU sempre ha estat posar-se a casa nostra i dir totes les barbaritats possibles del PSC i de mi. 


En fi: la qüestió és que no arribo a comprendre com el grup municipal de CiU a l’Ajuntament de Figueres nomena portaveu un independent i relega el president de la secció local de CDC a un trist paper. 

Què passa a CiU?

dijous, 7 de març del 2013

Liquidació del pressupost

Al darrer ple, l’Alcaldessa va donar compte de la liquidació del pressupost.  El fet més destacable és que es va tancar amb un superàvit de 357.000 i que va passar a tenir l’estalvi net positiu. Sobre el paper, aquesta hauria de ser una bona notícia, però no ho és per la següent raó: aquest resultat és producte d’aplicar polítiques de dretes que no compartim. 

M’explico: la retallada de les pagues als funcionaris ha implicat un estalvi de 700.000,00 €. El més greu de tot és que els treballadors de FISERSA van suportar també la retallada de la paga de Nadal i la disminució del sou en un 8 %, aquest darrer concepte per import de 450.000,00 €, a canvi de no suportar un ERO . 

Després d’haver pentinat més d’1.200.000,00 € als treballadors i les treballadores, el govern només té un superàvit de 357.000,00 €? N’hi ha per llogar-hi cadires! Ah! i que no ens queixem al ple, que fa lleig dir que no ens agrada i que no hi estem d’acord! 

A banda d’això, els impostos a la ciutat s’han apujat al voltant d’un 20 % els dos darrers exercicis. 

No: el camí no és fer pagar als treballadors i les treballadores, no és apujar els impostos indiscriminadament, ni omplir la ciutat de zones blaves.

dissabte, 2 de març del 2013

Moció de transparència

Avui publico la moció sobre transparència que presentarem al proper Ple de l'Ajuntament i que us podeu descarregar clicant aquí. No cal dir que cal un esforç suplementari per a recuperar el prestigi de la política, per això pensem que cal un esforç suplementari de transparència com el que proposem. 

Dir-vos que l'hem cuinat amb el grup de "Propòsits" que al PSC de Girona esta treballant per a ser un equip de reflexió per a ser capaços de donar sol·lucions progressistes als problemes que la dreta ens ha creat i que ens crearà. En definitiva, un projecte de "think tank" amb voluntat merament ideològica, res de corrents ni mandangues que tant agraden a alguns.