dissabte, 2 de juny de 2012

Intervenció Punt 4 Montessori (transcripció íntegra de la intervenció al Ple d'1 de juny)

En aquest post transcric literalment la meva intervenció al darrer ple en relació amb la cessió de la gestió del Montessori: 

"Si m’ho permeten, faré aquesta intervenció per escrit a efectes que consti a l’acta. 

Estic convençut que aquest és un assumpte important i convé deixar constància de la nostra posició més enllà de cap dubte. 

El sentit del nostre vot és negatiu per diverses raons. Com a prèvia, diré que aquest expedient va ser informat favorablement pel secretari perquè efectivament és indiscutible que el plec de clàusules permet l’arrendament de les instal·lacions a una altra societat. Ara bé, el que també és cert és que aquesta potestat és totalment discrecional. El fet que sigui discrecional, i que, per tant, tinguem la facultat de negar-nos a aquest canvi, situa tots els regidors que hi votin a favor en un pla de imprescindibilitat en aquesta operació. 

Com els deia, si administrativament és correcte, se’ns plantegen dubtes seriosos sobre la oportunitat i conveniència d’aquest arrendament. 

Sr. Regidor d’Hisenda: ahir el vaig trucar per intentar conèixer els motius que impulsen aquesta Corporació a acceptar aquest canvi, sense que pugui dir que la seva resposta fos satisfactòria. El que avui manifestem és que, fiscalment, aquest arrendament ens planteja dubtes, perquè la normativa tributària és molt clara sobre el tractament que han de rebre les operacions realitzades per societats vinculades amb la recuperació de l’impost sobre el valor afegit de les inversions que realitzen les institucions educatives privades. 

Si fem memòria, recordarem un parell de clamorosos exemples d’institucions educatives privades de Girona ciutat que han estat fortament sancionades per l’AEAT al voltant del tractament de l’IVA, en el que es coneix com a “falsos arrendaments d’IVA”. Desconeixem quines són les condicions que regiran aquest arrendament a 15 anys que avui pretenen permetre, però, en tot cas, les condicions que hauria de complir, i que jo no esmentaré avui aquí, són del tot punt incomplibles en societats vinculades, d’acord amb l’article 16 de la llei de l’impost sobre societats. 

No em vull allargar més ni sembrar dubtes que podrien afectar l’honorabilitat dels promotors d’una escola amb la qual ens hem mostrat a favor, en tant que beneficiosa en termes crematístics per a la globalitat de les escoles figuerenques i per a la ciutat en general. No obstant això, no veiem clara la necessitat que l’ajuntament intervingui de forma decisiva i necessària en el fet de permetre una explotació econòmica que es realitzarà mitjançant una segona societat interposada. 

Aquesta operació, al nostre entendre, presenta dubtes raonables sobre la intencionalitat final en relació amb l’IVA, per això els demanem que, preventivament, es faci una consulta a la inspecció de tributs de l’estat sobre la correcció de l’operació que planteja la concessionària."

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada