dimarts, 14 de febrer de 2012

El pressupost


El grup municipal socialista de la ciutat ha publicat una nota de premsa per explicar les al·legacions que s'han presentat al pressupost de la ciutat per enguany, que us reprodueixo íntegrament.

Veureu que el que proposem, ras i curt, és reduïr les generoses retribucions del govern i dels seus assessors particulars i millorar els serveis públics reals, és  a dir, les polítiques socials que reverteixen directament a la ciutat


El PSC de Figueres proposa una reducció de 302.370 euros en assignacions a regidors i altres càrrecs en les seves al·legacions als pressupostos de l’Ajuntament

·         L’estalvi seria possible anul·lant la indemnització per assistència als plens de l’alcalde Santi Vila i dos regidors més; reduint un 50% les indemnitzacions per assistència a la Junta de Govern Local; eliminant les assignacions de mitja dedicació dels regidors Joaquim Felip i Josep Ma Godoy i suprimint càrrecs eventuals.

·         Per contra, els socialistes proposen augmentar les partides destinades a l’assistència social, als ajuts a la família, a la subvenció de llibres escolars o a la conservació de les vies públiques.

·   Si s’aprovessin totes les seves al·legacions, el PSC calcula que l’Ajuntament podria dedicar 80.000 euros a la disminució de les taxes de les llars d’infants.

MESURES D’ESTALVI

Més recursos destinats a les polítiques socials a costa d’una reducció de les assignacions dels regidors. És la fórmula que proposa el PSC en les seves al·legacions als pressupostos de l’Ajuntament de Figueres per reduir despeses i augmentar –en la mesura del possible- l’estalvi. Els socialistes calculen que és possible reduir de 302.370,02 euros les assignacions destinades als regidors i càrrecs de confiança de l’Ajuntament. En aquest sentit, el grup municipal socialista recull en les seves al·legacions les següents propostes:

1.    Reduir la partida destinada a les assistències al ple dels membres de la corporació, de 219.244,80 € a 143.000,00 €. La reducció d’aquesta partida es justifica per la desaparició de la indemnització per assistència de l’alcalde Santi Vila i els regidors Marta Felip i José Luis Yécora, així com un 50 % de reducció de les indemnitzacions per assistència a la Junta de Govern Local.

2. Reducció de la partida destinada a les retribucions dels membres de la corporació, de 120.332,55 € a 60.167,27 €. La reducció d’aquesta partida es justifica per la desaparició de les assignacions al regidor Joaquim Felip -que ja té mitja dedicació al Consell Comarcal- i l’assignació de mitja jornada a Josep Maria Godoy.

3.  Reducció de la partida de personal eventual de presidència, de 161.981,12 € a 111.981,12 €. La reducció d’aquesta partida es justifica per la supressió d’un dels tres càrrecs eventuals adscrits a la presidència.

4.    Reducció de la partida de personal eventual d’atenció a les persones, de 49.354,75 € a 0 €. La reducció d’aquesta partida es justifica per la supressió del personal de eventual polític “Cap d’atenció a les persones”.

5.  Reducció de la partida de personal eventual d’urbanisme, de 66.605,19 € a 0 €. La reducció d’aquesta partida es justifica per la supressió del personal de eventual polític “Gerent d’urbanisme”.

A banda de la reducció d’aquestes assignacions, el PSC també proposa reduir l’incentiu de productivitat dels treballadors de l’Ajuntament, de 90.000 euros a 30.000 euros, “amb l’objectiu de preservar el major nombre de llocs de feina” ha manifestat el portaveu socialista a l’Ajuntament de Figueres, Pere Casellas. “La presència de complements de productivitat força als treballadors a realitzar hores extraordinàries, un fet que es pot evitar mitjançant una millor gestió dels recursos humans” ha afegit.
D‘altra banda, el PSC també planteja en les seves al·legacions la reducció de 183.000 a 60.000 euros de les despeses institucionals i de representació. Una partida d’ús exclusiu de l’alcalde Santi Vila. “En diverses ocasions, hem denunciat l’ús partidista per afavorir els interessos electorals de CiU que n’ha fet l’alcalde i ens sembla que és una xifra desproporcionada en relació a l’activitat institucional del consistori” ha declarat Casellas. El mateix passa amb la partida de publicitat i comunicació, que podria reduir-se de 45.000 euros a 30.000, segons els càlculs del PSC. Igualment, el grup municipal socialista també proposa una disminució del 50% de la despesa en anuncis i publicitat, actualment pressupostada en 80.000 euros.

El PSC també ha criticat “la pèssima política negociadora de l’Ajuntament amb les empreses proveïdores de serveis tecnològics”. Segons Casellas, la partida dedicada al servei telefònic i Internet de les dependències municipals es podria rebaixar de 225.000 euros a 175.000, i així també ho recullen les seves al·legacions als pressupostos.

Els socialistes de Figueres també volen accentuar l’austeritat en l’organització d’esdeveniments culturals i actes populars. Segons el seu portaveu “en temps de crisi econòmica, cal limitar la despesa en les activitats festives a allò imprescindible”. Per això, també proposa una reducció moderada de les partides destinades a les festes majors, la cavalcada dels reis, l’Embarraca’t, l’elecció de l’hereu i la pubilla, la Fira del Vi, la Fira del Vehicle Ocasió, la Fira de la Caça o el Festival Internacional del Circ, entre d’altres. El PSC tampoc considera imprescindible l’adquisició de nous elements artístics i ja es va mostrar contrari al pagament d’una obra de caràcter religiós, tal i com es va manifestar en l’aprovació d’un conveni amb el pintor Lluís Roura.

MÉS POLÍTIQUES SOCIALS

Per contra, el PSC exigeix que s’augmentin els recursos dedicats a les polítiques socials en vista a la continuïtat de la situació de crisi econòmica durant aquest any 2012. Així, els socialistes consideren imprescindible augmentar la partida d’assistència social i d’ajuts a la família, de 54.550 euros a 104.550; la de subvenció de llibres escolars, de 42.500 a 60.000 euros; la d’ajudes a la família, de 50.000 a 100.000 euros. A més, el PSC al·lega la necessitat d’incrementar la partida destinada a la conservació de les vies públiques, de 100.000 a 150.000 euros. “Vista la lamentable situació d’algunes de les vies públiques de la ciutat, considerem que hem de fer un major esforç per donar el servei que els veïns de Figueres reclamen” ha matisat el portaveu del PSC.

Tot i l’increment d’aquestes últimes partides destinades a les polítiques socials i a la millora dels carrers, el PSC calcula que, si s’apliquessin totes les seves al·legacions, l’estalvi seria de 530.520 euros. Un recursos que, al parer de Pere Casellas, “podrien servir per modificar la taxa de les llars d’infants durant el segon trimestre de 2012 i pal·liar els efectes del seu augment a causa de les males polítiques de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament”. S’hi haurien de dedicar al voltant de 80.000 euros, procedents d’aquest estalvi, “amb l’objectiu de reduir la pressió econòmica que suporten els pares que porten els seus fills a les llars d’infants de Figueres”. L’augment de les taxes de les llars d’infants s’ha justificat per la manca de recursos que han deixat d’arribar des de la Generalitat, però si l’Ajuntament hi dediqués aquests diners, els pares s’estalviarien al voltant de 100 euros anuals dels 200 que han vist incrementada la taxa. Així mateix, el PSC proposa construir un mòdul polivalent al CEIP Carme Guasch, també procedent d’aquest estalvi de 530.520 euros. Una obra que tindria un cost de l’entorn dels 50.000 euros i que deixaria 400.520,01 euros per cobrir romanents de tresoreria negatius.

Per últim, el PSC també ha denunciat que l’interventor i el secretari ja han informat negativament sobre el pressupost per no complir amb la normativa d’aplicació. En aquest sentit, el PSC reclama la seva modificació per adequar-lo a la normativa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada