dimecres, 31 de març de 2010

Estic preocupat, no hi ha un euro a l'Ajuntament. Cal un pla de sanejament d'immediat.


Previ a la vostra lectura us poso a disposició tots els documents que proven el que manifesto en format PDF, tant la liquidació del pressupost com l'estat del romanent de tresoreria i sobre tot l'informe de l'interventor (feu clic als links per accedir-hi) Recomano, a qui tinguis interès, la consulta de la Llei d’Hisendes Locals i la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local.

El proper dijous 1 d’abril es dóna compte al Ple de l’Ajuntament de la liquidació del pressupost 2009. Des d’aquestes línies vull denunciar el seguit de falsedats i interpretacions esbiaixades de la realitat fetes públiques per l’equip de govern de Santi Vila el passat dilluns.

És clar que el PSC és responsable del pressupost del 2009 en la seva totalitat; sobre el paper, jo mateix hi tenia responsabilitats. Ara bé: no som responsables d’aquesta liquidació, ni en la forma, ni en el fons, per moltes i diverses raons que us exposaré tot seguit:

PRIMERA.-

- El govern de la ciutat ha fet pública la liquidació del pressupost en termes d’ingressos (63.883.691,76 €) menys despeses (59.435.164,51 €)amb un suposat resultat positiu de 4.448.527,25 €.
Aquesta afirmació és rotundament falsa, perquè la liquidació del pressupost ve establerta per l’article 191 de la Llei d’Hisendes Locals i les regles contingudes al Decret que publica la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local. En aquestes normes es fixen els criteris, la interpretació i qui la fa. S’estableix que qui liquida el pressupost és l’Interventor municipal, i no el govern de la ciutat.
De l’aplicació de la normativa se’n desprèn que la liquidació del pressupost és el que es coneix com a RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (que posteriorment ens donarà la ràtio d’endeutament). En el cas de l’Ajuntament de Figueres, el resultat són 880.389,56 € negatius (DÈFICIT), tal com certifica l’Interventor.
En paraules planes: l’equip de govern menteix quan manifesta tenir un superàvit de 4.448.527,25 €, ja que la normativa que he esmentat obliga a afegir al càlcul els ingressos que s’esperen per a fer diferents obres o projectes que encara no han arribat a les arques municipals però estan compromesos. A la liquidació, l’Interventor indica que a l’Ajuntament de Figueres aquest concepte puja a 4.124.060,59 €.
També obliga a afegir al càlcul les despeses compromeses per obres ja licitades, és a dir, diners que es deuran a adjudicataris. En aquest cas, l’interventor exposa a la liquidació que són 11.062.734,39 €.
Per acabar de maquillar el que Santi Vila no admet públicament, es destinen 1.609.756,99 € provinents de romanents de l’antic govern socialista a disminuir el deute a adjudicataris. En cas de no aplicar aquesta mesura, el DÈFICIT seria de 2.490.146,19 €.

EN CONCLUSIÓ:

L’Interventor, en compliment de les seves obligacions en aplicació de la llei, exposa al seu informe que hi ha un DÈFICIT DE 880.389,56 €. El govern, amb tota impunitat, pretén que hi ha un SUPERÀVIT de 4.448.527,25 €

L’Interventor exposa que el percentatge d’endeutament és del 112,85%; el govern de Santi Vila ha manifestat Públicament que és d’un 98% (amb coneixement del que manifesta l’Interventor).

SEGONA.-

- El govern destina 1.609.756,99 € provinents de romanents de tresoreria a intentar minimitzar el resultat pressupostari real, que al final és el que compta de cares al Departament d’economia i finances i als figuerencs.
La gravetat d’aquesta mesura és que, d’aquesta quantitat, 1.185.000,00 € provenen d’aportacions fetes per la societat d’aparcaments CINTRA en concepte de pagament anticipat del cànon dels aparcaments de l’Hospital i el Passeig Nou. Fins fa poc aquests diners eren a capítol 6 per a acabar en condicions les cobertes dels aparcaments o, atès que existeix una altra aportació de la concessionària d’1.175.000,00 €, a invertir a zones adjacents.
És ben evident que aquesta jugada prova la preocupació de Santi Vila per amagar el resultat pressupostari real. Si hi hagués superàvit, caldria furtar aquesta quantitat als veïns?
Aquest extrem també es certifica a la liquidació i a l’informe de l’interventor.

TERCERA.-

- A la liquidació hi figuren inversions pendents d’executar per import de 40.350.226,37 €. Aquí convé assumir que el PSC no ha estat capaç d’influir en que l’Alcalde i l’àrea d’urbanisme treballessin, tot i tenir-hi, sobre el paper, competència. La realitat ens ensenya que la gestió ha estat feta únicament i exclusiva per Santi Vila i Xavier Ludevid i que presenta un astronòmic saldo de feina no feta.

QUARTA.-

- L’Interventor certifica que el romanent de tresoria que l’any passat era d’1.859.756,98 € ara és menys 1.280.858,89 €.

Al final el romanent de tresoreria són ELS DINERS A CAIXA + ELS DINERS PENDENTS DE COBRAMENT – ELS DINERS QUE ES DEUEN.

La diferència són -1.280.858,89 € En resum l’Ajuntament amb els diners que té a caixa més els diners que li deuen no pot pagar el que deu.


CINQUENA.-

- L’Interventor certifica que l’estalvi net és de MENYS 1.659.728,07 €, aquesta situació ens porta directament a la necessitat d’ELABORAR UN PLA DE SANEJAMENT FINANCER A 3 ANYS i a haver de demanar AUTORITZACIÓ al Departament d’economia i Finances per a concertar qualsevol operació de préstec.
Tot i que l’endeutament és del 112,85 % inferior al 125 %)la normativa obliga a procedir igualment en cas que hi hagi estalvi net negatiu.
L’Estalvi net negatiu significa, ras i curt, que no es generen prou recursos per a pagar les quotes dels préstecs que es tenen concertats.


La conclusió és que l’Ajuntament està en dèficit de 880.389,56 €, té la tresoreria a - 1.280.858,89 €, té l’estalvi net en negatiu per import de -1.659.728,07 € i que hi ha més de 40.000.000,00 € de feina per fer a l’àrea d’urbanisme.

1 comentari:

  1. Però no es va aprovar un pressupost fa no res? De què serveix? És ja paper mullat?

    ResponElimina